ความเคลื่อนไหว

ประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 • นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ ประธานอนุกรรมการฯ
 • นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม อนุกรรมการฯ
 • นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
 • นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • นายทัศไนย ไชยแขวง ผู้แทนสภาทนายความ
 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้แทนสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • นายชัยรัตน์ แสงอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 • นายเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
 • นางสาวอารีย์ สิงโต เลขานุการคณะอนุกรรมการ