ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 26 ก.ย. 65

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ

 • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 ตำแหน่ง
 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 ตำแหน่ง
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 – 11.30 น.

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 14 คน ดังนี้

 1. นายกวี จงกิจถาวร
 2. นายกษิติ กมลนาวิน
 3. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
 4. นางสาวชวิดา วาทินชัย
 5. นายชาย ปถะคามินทร์
 6. นายประภาส นวลเนตร
 7. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว
 8. นางสาวมนทิรา จูทะพุทธิ
 9. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
 10. นายศุภชัย กฤตผลชัย
 11. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
 12. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 13. นางอิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
 14. นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 12.30 – 14.45 น.

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 9 คน ดังนี้

 1. นายเจษฎา อนุจารี
 2. นายทัศไนย ไชยแขวง
 3. นายเทพรัตน์ พิมลเสถียร
 4. นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 5. นายธีรภัทร สงวนกชกร
 6. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
 7. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
 8. นายพงศกร กุวานนท์
 9. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.00 – 20.15 น.

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 21 คน ดังนี้

 1. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
 2. นายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์
 3. นายชำนัญ ศิริรักษ์
 4. นางสาวณัฏฐา ระดมสุทธิศาล
 5. นางสาวทิพย์วารินทร์ ธนเศรษฐบดี
 6. นายปณิธาน สืบนุการณ์
 7. นายปรเทพ สุจริตกุล
 8. นางปิยาภาส์ ศิริวรรณ
 9. นางสาวพรสกาวสวรรค์ บุญลือ
 10. พระดุษฎี อังสุเมธางกูร
 11. นายเมธา มาสขาว
 12. นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์
 13. นางสาววรินธร ลับไพรี
 14. นายสถาพร เริงธรรม
 15. นายสมพงษ์ จิตระดับ
 16. นายสมพล กุลติยะรัตนะ
 17. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
 18. นายอนุชาติ พวงสาลี
 19. นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
 20. นายอมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์
 21. นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน, ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กำหนดแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 ตามลำดับในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น

 • สถานที่มาแสดงวิสัยทัศน์

อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคารดี) (แผนที่)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

โดยการแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดไว้คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

 1. แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
 2. แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
 3. ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

เพื่อให้การเข้าร่วมแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้สมัครปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครทุกรายต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หรือการตรวจแบบ RT-PCR พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่า Negative (ไม่พบเชื้อ) COVID-19 ส่งให้หน่วยงานธุรการเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย (หรือหน่วยงานธุรการฯ) ก่อนวันเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทาง Bogselection@thaipbs.or.th โดยผลตรวจต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันแสดงวิสัยทัศน์
 2. หากผู้สมัครพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) จะไม่สามารถเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ได้ ให้ผู้สมัครแจ้งไปยังหน่วยงานธุรการฯ เพื่อจัดสรรช่องทางและวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ให้ตามความเหมาะสมเป็นธรรม มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การแสดงวิสัยทัศน์
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 จะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดลงทะเบียนก่อนการแสดงวิสัยทัศน์ของตน อย่างน้อย 30 นาที เพื่อการตรวจคัดกรอง
 4. กรณีพบว่าผลการตรวจเป็น Positive (พบเชื้อ) หน่วยงานธุรการฯ จะแยกบุคคลนั้นออกจากผู้สมัครรายอื่น และให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
 5. ผู้สมัครทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเองตลอดช่วงเวลาที่อยู่บริเวณพื้นที่ ส.ส.ท.
 6. เพื่อลดความแออัดและลดการรวมตัวกันของกลุ่มคน ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้สมัครเข้ามาบริเวณพื้นที่การแสดงวิสัยทัศน์ กรณีนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น สละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-7902142 , 2147
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง