ความเคลื่อนไหว

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ถึง 11 ส.ค. 65

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 ตำแหน่ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ตำแหน่ง มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 15 ราย

 1. นายกวี จงกิจถาวร
 2. นายกษิติ กมลนาวิน
 3. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
 4. นางสาวชวิดา วาทินชัย
 5. นายชาย ปถะคามินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร
 7. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว
 8. นางสาวมนทิรา จูฑะพุทธิ
 9. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ
 10. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
 11. นายศุภชัย กฤตผลชัย
 12. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
 13. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 14. นางอิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
 15. นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 9 ราย

 1. นายเจษฎา อนุจารี
 2. นายทัศไนย ไชยแขวง
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร
 4. นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
 6. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
 7. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
 8. พลเรือเอกพงศกร กุวานนท์
 9. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาส จำนวน 21 ราย

 1. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
 2. นายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์
 3. นายชำนัญ ศิริรักษ์
 4. นางสาวณัฏฐา ระดมสุทธิศาล
 5. นางสาวทิพย์วารินทร์ ธนเศรษฐบดี
 6. นายปณิธาน สืบนุการณ์
 7. นายปรเทพ สุจริตกุล
 8. นางปิยาภาส์ ศิริวรรณ
 9. นางสาวพรสกาวสวรรค์ บุญลือ
 10. พระดุษฎี อังสุเมธางกูร
 11. นายเมธา มาสขาว
 12. นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์
 13. นางสาววรินธร ลับไพรี
 14. นายสถาพร เริงธรรม
 15. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
 16. นายสมพล กุลติยะรัตนะ
 17. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
 19. นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
 20. นายอมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์
 21. นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย

โดยสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาที่
ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email : BOGSelection@thaipbs.or.th  (ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565)