ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมมหกรรม Thai PBS’s Innovation 2019

กรรมการนโยบายร่วมมหกรรม Thai PBS's Innovation 2019

กรรมการนโยบายร่วมมหกรรม Thai PBS’s Innovation 2019 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และนางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการนโยบาย เข้าร่วมงานมหกรรม Thai PBS’s Innovation 2019

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้พนักงานได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนางานและองค์กร รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมข้ามหน่วยงาน

Thai PBS’s Innovation 2019 จัดโดยสำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 และ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย