ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท.หารือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ผู้บริหาร ส.ส.ท. หารือร่วมกันเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ผู้บริหาร ส.ส.ท. ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านภูมิทัศน์สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งสภาพสังคม เพื่อให้ ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ผู้บริหารของ ส.ส.ท.ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทุกมิติที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ และได้หารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเสมอมา สำหรับในการหารือครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 นี้คณะกรรมการนโยบายได้มุ่งเน้นไปที่ 3 เรื่องด้วยกันคือ

  1. การทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2551 ว่ายังใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ หรือต้องปรับแก้อย่างไรหรือไม่
  2. การสร้างความโดดเด่นแตกต่างเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับชม และขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น
  3. การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ในส่วนของการทบทวนพระราชบัญญัตินั้น คณะกรรมการนโยบายได้เชิญคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ที่มีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน มาร่วมหารือด้วย ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นให้กฎหมายมีเนื้อหาที่สมสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสื่อสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งหลังจากคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติฯ ได้ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำหรับการสร้างความโดดเด่นแตกต่างเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับชมและขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น คณะทำงานพัฒนาความโดดเด่นและแตกต่างให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.แต่งตั้งได้นำเสนอแนวทางการพัฒนายอดผู้ชมด้วยความ โดดเด่นแตกต่างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเสริมอย่างหลากหลาย เพื่อให้คณะทำงานไปดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องการพัฒนาองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการวางรากฐาน เชิงระบบเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ ส.ส.ท.นั้น เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งที่ประชุมให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง โดยหวังที่จะเห็น ส.ส.ท.ปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในทุกมิติ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมหารือ และเห็นว่าการประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมการทำงานในเรื่องสำคัญในอนาคต ที่จะทำให้ ส.ส.ท. ยั่งยืน มั่นคง เป็นสื่อที่ประชาชนชื่นชมและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป