ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่13

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ” จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ไทย สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไทยพีบีเอส ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.