ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัคร ในกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่อ”

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อ่านบทความเสียง เรื่องราวเกี่ยวกับในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนทั้งหมด 999 บทความ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองศาสตราจารย์ วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อ่านบทความเสียงเรื่องราวเกี่ยวกับในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนทั้งหมด 999 บทความ ในกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่อ” ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจถึงความเป็นสื่อสาธารณะ ผ่านรูปแบบการผลิตผลงานหนังสือเสียง และเพื่อให้ผู้พิการและผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จัดโดยฝ่ายศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ สถบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ ลานหน้าห้องสมุดสื่อสาธารณะ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

ในการนี้ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองศาสตราจารย์ วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นอาสาสมัครที่ร่วมอ่านบทความเสียงในครั้งนี้ด้วย