ความเคลื่อนไหว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น

โดยที่ได้มีกรรมการนโยบายบางส่วนพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

 

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

  • นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
  • นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล 


ด้านการบริหารจัดการองค์กร

  • รศ.ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร


ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ

  • นายชัยรัตน์ แสงอรุณ 
  • นางเรืองรวี พิชัยกุล


ทั้งนี้ ให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้งลำดับที่ 1 – 4 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้กรรมการนโยบายที่ได้รับแต่งตั้งลำดับที่ 5 มีวาระดำรงตำแหน่ง ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563