ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.เยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “จะปฏิรูปการศึกษา ต้องทอผ้าผืนใหม่”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการศึกษาของนักเรียนในระดับต่างๆ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทิศทางนโยบายของ ส.ส.ท. โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งพัฒนาการทางวิชาการและการประกอบสัมมาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต ในด้านการสอนเน้นการเป็นสถาน บ่มเพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย โดยยึดปรัชญาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ว่า “หากจะปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ ต้องทอผ้าผืนใหม่”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนในระบบการศึกษาทางเลือกที่มีรูปแบบและเนื้อหาแตกต่างจากระบบการเรียนการสอนทั่วไป โดยเน้น “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม ให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ครูของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบทบาทเป็นผู้จัดกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพเฉพะตัวตามความสามารถของแต่ละคน ไม่เน้นการแข่งขันหรือความโดดเด่นเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนนักเรียน มีการออกแบบการสอนรายวิชา ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และมีความหมายที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน และเรียนรู้จากประสบการณ์ ลักษณะการเรียนการสอนในห้องเรียนมีความผสมผสานระหว่างห้องเรียนตามปกติกับความเป็นอิสระทางความคิด การแต่งกายของผู้เรียน เน้นสร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน

นอกจากนั้น คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ถึงแนวทางการใช้สื่อโทรทัศน์และออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเห็นสอดคล้องกันว่าการใช้สื่อก็เพื่อจุดประกายความคิดและเสริมสร้างจินตนาการ มิใช่เป็นการทดแทนการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยนอกจากกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กนักเรียนแล้ว ครูและผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญ โทรทัศน์จะมีส่วนช่วยทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ALTV ควรเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นและ แอปพลิเคชัน VIPA ของ ส.ส.ท. ด้วย อีกทั้งควรให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดและดำเนินการช่อง ALTV และออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถสนองความต้องการด้านการศึกษาของสังคมยุคใหม่

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.กล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างพื้นฐานทางความคิดอิสระและมีจินตนาการให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะต่อยอดไปถึงการพัฒนาจิตสำนึกที่มีต่อการดำรงตนและช่วยพัฒนาสังคมต่อไป