ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ “สังคมสูงวัย ทัศนคติการอยู่ร่วมกันตามศักยภาพ ในยุค 4.0”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ “สังคมสูงวัย ทัศนคติการอยู่ร่วมกันตามศักยภาพ ในยุค 4.0” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ต.คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี