ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนกับกรรมการนโยบายใหม่

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรรมการนโยบายส่วนหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนกับกรรมการนโยบายที่ได้รับการสรรหาใหม่

วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการนโยบายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อประเมินการปฏิบัติงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก่อนที่กรรมการนโยบายจำนวน 4 คนจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันกับกรรมการนโยบายที่ได้รับการสรรหาใหม่ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันขึ้น

โดยชี้แจงให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อองค์การ

สำหรับประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายชุดปัจจุบันและผู้ที่ได้รับการสรรหาใหม่ได้ร่วมกันพิจารณา ได้แก่

  1. ความคาดหมาย โอกาส และความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนโยบาย
  2. นโยบายและกระบวนการกำหนดนโยบาย ส.ส.ท.
  3. การทำงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่สำคัญ
  4. มติของคณะกรรมการนโยบายที่สำคัญและประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่อง
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการนโยบายกับคณะกรรมการบริหาร พนักงาน และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

ภายหลังจากการประชุมร่วมดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายชุดปัจจุบันได้เยี่ยมชมเพื่อศึกษากระบวนการให้ความรู้เด็กที่ขาดโอกาสและเด็กพิเศษของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้ความเป็นมา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปรัชญาการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิลล์ ชมนิทรรศการและการฝึกอาชีพ รวมถึงสอบถามถึงการใช้ประโยชน์จากทีวีเรียนสนุก หรือ ALTV ของ ส.ส.ท.

พร้อมกันนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และมอบเสื้อผ้า หนังสือ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ทางโรงเรียนด้วย