ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายและประธานคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” ตามโครงการการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณค่าของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทย เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะ จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 และคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร