ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมือง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก และ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมืองและสื่อสาธารณะไทย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก และ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมืองและสื่อสาธารณะไทย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและมองแนวโน้มสังคมไทยในมิติต่างๆ ในอนาคต

โดยเชิญตัวแทนเครือข่ายจากนักวิชาการ นักธุรกิจ ตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเยาวชนกว่า 50 คน จาก 4 ภาค มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนมองทิศทางและบทบาทการสื่อสารสาธารณะภายใต้แนวโน้มสถานการณ์สังคมในอนาคตด้วย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

ในการนี้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวเปิดการระดมสมอง