ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานมหกรรม Thai PBS’s Innovation ประจำปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมงานมหกรรม Thai PBS's Innovation ตอน Routinovation เปลี่ยนงานประจำง่ายๆให้เป็นนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมงานมหกรรม Thai PBS’s Innovation ตอน Routinovation เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้เป็นนวัตกรรม เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม จัดขึ้นโดยสำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย