ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังความคิดเห็นบทสรุปรวมของเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ครั้งที่ 3 และร่วมกิจกรรม Focus Group ใน 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ กลุ่มสุขภาวะคุณภาพชีวิต ในเรื่อง “สุขภาวะสังคมเขตเมือง”, กลุ่มสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง “คุณภาพน้ำ” และกลุ่มสังคมสูงวัย ในเรื่อง “ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิต” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.