ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย รุ่นที่ 3-4

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย รุ่นที่ 3-4” เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย รุ่นที่ 3-4” เพื่อเป็นการให้บุคลากรในสำนักข่าวได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข่าวออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงประเด็น และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย โดยนำกรณีศึกษาจากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนความรู้ และนำไปใช้ในการปฎิบัติงานจริง จึงได้จัดทำคู่มือ กฎหมายที่ใช้ในงานข่าวและรายการ ซึ่งจะพิมพ์และเผยแพร่ทั้งในและนอกองค์การภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ จากนั้นจะจัดพิมพ์คู่มือ การเขียนข่าวและพาดหัวข่าวออนไลน์ เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางปฎิบัติ สำหรับการเขียนข่าว และให้หัวข่าวออนไลน์ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักข่าว ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย