ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบายร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย มอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Facilitator รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ด้วย