ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2559

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีประชุมคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับฟังการรายงานเบื้องต้น ของการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีประชุมคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับฟังการรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ของการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2559 จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4