ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ”

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา "จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอสในเรื่องจริยธรรมการผลิตรายการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีเสวนา “จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ” โดยมี นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย และประธานอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เข้าร่วมรับฟังด้วย มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนรวมทั้งสิ้น 182 คน

เวทีเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอสในเรื่องจริยธรรมการผลิตรายการ การใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ และเทคนิคการผลิตที่สอดรับกับระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตรายการนำไปใช้สร้างสรรค์รายการให้มีคุณภาพและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.