ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ภาคกลาง

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับสังคมคนสูงวัย”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับสังคมคนสูงวัย” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ภูมิภาคกลาง ครั้งที่ 3 “การขับเคลื่อนของสื่อสาธารณะในเรื่องพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับสังคมคนสูงวัย” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ภาคกลาง ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี