ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ “กลุ่มสังคมสูงวัย ในเรื่องผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 2 จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม