ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 “ขับเคลื่อนพลเมืองประชาธิปไตย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 "ขับเคลื่อนพลเมืองประชาธิปไตย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนพลเมืองประชาธิปไตย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของสังคมและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท