ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ”

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ในการผลิต การเผยแพร่ข่าวและรายการที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับกรอบจริยธรรมขององค์การฯ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กล่าวเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ในการผลิต การเผยแพร่ข่าวและรายการที่ถูกต้อง และมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับกรอบจริยธรรมขององค์การฯ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้ปฏิบัติงาน จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.