ความเคลื่อนไหว

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกรรมการนโยบายตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. – 14 ส.ค. 61

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกรรมการนโยบายตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. - 14 ส.ค. 61

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสรรหากรรมการนโยบาย และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวเชิญชวนผู้สนใจมาสมัครเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. – 14 ส.ค. ว่า “กรรมการนโยบายถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงาน กำกับ ดูแลการทำงานของทีวีสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ มาร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือก และร่วมสร้างมิติของสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะไปด้วยกัน”

สำหรับกำหนดการรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดรับสมัครกรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. – 14 ส.ค. โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 3 กันยายน 2561

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 คน คือ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 คน คือ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 1 คน คือ นายสุรพงษ์ กองจันทึก

ส่วนผู้แทนกรรมการสรรหา จาก 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ได้แก่

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOGSelection

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2142-3