ความเคลื่อนไหว

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ”

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและการเรียนรู้ เรื่อง "การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ"

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและการเรียนรู้ เรื่อง “การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ”

เวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมพัฒนาข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอส เพื่อเป็นแนวทางการผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อนำไปใช้พัฒนานโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สภาผู้ชมฯ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่อสาธารณชน จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.