ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม Thai PBS Sport Day 2018 และลอยกระทง

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม Thai PBS Sport Day 2018 และลอยกระทง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม, นายสุรพงษ์ กองจันทึก, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Thai PBS Sport Day 2018 และ งานลอยกระทง

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของพนักงานในองค์กร อีกทั้งเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย