ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยม 3 ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส (อีสาน เหนือ และใต้) พร้อมพบภาคีเครือข่ายสื่อสาธารณะภูมิภาคและท้องถิ่น

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เยี่ยมศูนย์อีสาน เหนือ และใต้ พร้อมทั้งพบเครือข่ายสื่อสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส ทั้ง 3 ศูนย์ ในภาคอีสาน เหนือ และใต้ พร้อมทั้งพบเครือข่ายสื่อสาธารณะภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดครึ่งแรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงที่มีกรรมการนโยบายได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่

โดยกิจกรรมของคณะกรรมการนโยบายนี้จัดคู่ขนานไปกับการพบพนักงานในส่วนกลาง เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค รับรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ชัดเจนและลึกซึ้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งติดตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย โดยเฉพาะความคืบหน้าของโครงการทดลองจัดตั้งสื่อสาธารณะภูมิภาคและท้องถิ่น

จากการเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอสทั้ง 3 ศูนย์ ในครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายได้เห็นถึงความพยายามปรับตัวของพนักงานทั้ง 3 สำนักของทุกศูนย์ คือ สำนักข่าว สำนักวิศวกรรม และสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ เพื่อรับมือกับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทางออนไลน์ต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาใกล้ตัว เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่มากขึ้น

ในส่วนโครงการทดลองจัดตั้งสื่อสาธารณะภูมิภาคและท้องถิ่นของทั้ง 3 ภูมิภาค คณะกรรมการนโยบายเห็นว่ามีความคืบหน้าไปมาก โดยรวบรวมสื่อท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในภูมิภาค รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะร่วมกันสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานกับไทยพีบีเอสในการนำเนื้อหาไปเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอสด้วย

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวว่า ในการเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอสทั้ง 3 ศูนย์ครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการเยี่ยมให้กำลังใจกับคนทำงานที่ทุ่มเททำงานหนักเท่านั้น แต่เมื่อได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารเองด้วย