ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายได้ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย” ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ 1-2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. ซึ่งจัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น. ร่วมประชุมเวทีกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ ส.ส.ท. และเวลา 18.00 – 21.00 น. ร่วมงานสังสรรค์ สายสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสื่อสาธารณะ

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.45 – 11.45 น. พิธีเปิดงานเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวต้อนรับ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และประธาน จัดงาน กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าว เปิดงาน และมอบรางวัล นักสื่อสารภาคพลเมืองและผู้เปลี่ยนแปลงสังคมดีเด่น ปี 2560 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมสื่อสาธารณะการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. มีเวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และอดีตประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นวิทยากรร่วมเวที

ระหว่างเวลา 15.15 – 16.15 น. ร่วมเวทีรับฟังข้อเสนอ “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ก้าวสู่ ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย” และคณะกรรมการนโยบายรับมอบข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจำปี 2560