ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมครั้งแรก มีวาระสำคัญเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. : สภาพปัจจุบัน (Current States) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปิดช่องว่าง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมครั้งแรก โดยมีกรรมการและเลขานุการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. : สภาพปัจจุบัน (Current States) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปิดช่องว่าง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ กรรมการนโยบาย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน และมีผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นกรรมการและเลขานุการ

เหตุผลที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงนั้น เพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2566 ( 1 พ.ย. 66)
  1. รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
  2. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ กรรมการ (กรรมการนโยบาย)
  3. นางจันทวรรณ สุจริตกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  4. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  5. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)
  6. นางสาวณัฐทิตา รุ่งวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล)
  7. นางนิตยา เดชโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ(เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบหมาย)