ความเคลื่อนไหว

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะหารือร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. โดยคณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. ให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นโอกาส ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการเพิ่มแหล่งรายได้ของ ส.ส.ท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการของ ส.ส.ท.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่า และได้ผลตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายมีความประสงค์ให้การดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของ ส.ส.ท. สอดคล้องและสมบูรณ์ด้วยวินัยการเงินของรัฐ

 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมองว่าการแลกเปลี่ยนและหารือกันในประเด็นต่าง ๆ เช่นนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ หาก ส.ส.ท.มีข้อสงสัยว่าการดำเนินการใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ สตง.ยินดีจะให้ข้อคิดเห็น และเสียดายที่มีเวลาจำกัดทำให้ไม่ได้เยี่ยมชมการดำเนินการของ ส.ส.ท. อย่างที่ตั้งใจไว้ ในอนาคตหากคณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. สะดวกจะไปเยือน สตง.บ้าง ก็จะยินดีเป็นอย่างมาก

 

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวขอบคุณและเน้นย้ำว่า ข้อแนะนำของผู้บริหาร สตง.ในการหารือครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งเพื่อให้การดำเนินการในปัจจุบันเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของ ส.ส.ท. ในอนาคต ซึ่ง ส.ส.ท.จะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป