ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการ”

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และรองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการ” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้สูงวัยและคนพิการ” และรองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการ” และเป็นประธานในพิธีปิด