ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะกับการบริหารจัดการองค์กร”

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ ร่วมกับอดีตกรรมการนโยบายตั้งแต่ชุดแรก ปี 2551 จนถึงชุดปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ ร่วมกับอดีตกรรมการนโยบายตั้งแต่ชุดแรก ปี 2551 จนถึงชุดปัจจุบัน ในงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะกับการบริหารจัดการองค์กร” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.