ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุม”

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุม" ที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุม” โดยมีรองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา พร้อมด้วยอาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการ จำนวน 23 คน เพื่อให้มีความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จัดขึ้นโดยสำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.