ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายจัดการประชุมใหญ่เพื่อบูรณาการองค์ประกอบของการกำกับกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์การ

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสำคัญทั้ง 3 ชุดนี้ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามหลักบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประเมินผล เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของคณะกรรมการสำคัญทั้ง 3 ชุดนี้ ตามหลักบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน หรือ GRC: Governance, Risk and Compliance

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ ส.ส.ท.ได้จัดการประชุมในลักษณะนี้ โดยคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดนี้เห็นตรงกันว่า แม้คณะกรรมการแต่ละชุดจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว แต่หากได้ทำงานแบบบูรณาการเชิงรุกร่วมกัน จะทำให้ ส.ส.ท.ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


โดยในเบื้องต้น คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะแลกเปลี่ยนรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อให้แต่ละคณะได้รับทราบแผนและการดำเนินงาน และจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการนโยบายปีละ 2 ครั้ง เพื่อหารือในการทำแผนงาน การติดตามผลการดำเนินการ รวมถึงปรับปรุงแผนให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ได้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ทุ่มเททำงานให้กับ ส.ส.ท.อย่างเต็มที่ และเห็นว่าการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามหลัก GRC นี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ส.ส.ท.เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน