ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่อง การพาดหัวข่าวและการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่อง การพาดหัวข่าวและการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติจริยธรรมเรื่องความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหาการนำเสนอ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปฏิบัติงานจริง ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง Training Room 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร