ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายพบปะหน่วยงานระดับศูนย์ใน ส.ส.ท. (รวม 4 ศูนย์)

คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดพบปะสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. และเชิญศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดพบปะหน่วยงานระดับสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. และเชิญศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมด้วย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน

ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. คณะกรรมการนโยบายพบหน่วยงานระดับศูนย์ รวม 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคม, ศูนย์ Thai PBS World, ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม และศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว โดยได้แลกเปลี่ยนกันถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จ ภาคภูมิใจ ปัญหาอุปสรรคที่หากได้รับการแก้ไขจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสิ่งที่อยากเห็นหรืออยากทำในอนาคต นอกจากนั้น คณะกรรมการนโยบายเปิดกว้างให้พนักงานสอบถามเรื่องต่างๆ จากคณะกรรมการนโยบาย

จากการพบปะในครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานในการขับเคลื่อน ส.ส.ท. ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพนักงานมีอุดมการณ์ เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. แม้จะมีบางส่วนกังวลและมีความรู้สึกไม่มั่นคงต่ออนาคตและคุณภาพชีวิต แต่ส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะปรับตัวรับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน น่าเสียดายที่การพบปะกันในลักษณะนี้มีข้อจำกัดด้านเวลา โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยงานและสาระ ทำให้การสนทนาแลกเปลี่ยนไม่สามารถลงลึกในเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่จากบรรยากาศที่ดำเนินไปด้วยดี ทำให้คณะกรรมการนโยบายคาดหวังว่าการเยี่ยมหน่วยงานและพบพนักงานครั้งนี้จะนำไปสู่การสานสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวว่า จากการพบปะในครั้งนี้ คณะกรรมการ นโยบายเห็นถึงผลงานที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานทั้ง 4 ศูนย์ ในการผลิตเนื้อหาและขับเคลื่อน ส.ส.ท.ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของผู้ชมผู้ฟังยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการนโยบายชื่นชมและให้กำลังใจพนักงานทุกคน

คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดที่จะพบปะกับสำนักต่าง ๆ และศูนย์ภูมิภาค 3 ศูนย์ของ ส.ส.ท. ให้ครบถ้วนภายในเดือนมีนาคมนี้