ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคกลาง

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสังคม กับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสังคม กับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคกลาง (ตะวันตกและตะวันออก) ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร