ความเคลื่อนไหว

หน่วยสนับสนุนอยากเห็นไทยพีบีเอสมั่นคงยั่งยืน !

พนักงานไทยพีบีเอสพร้อมรับมือความท้าทายที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อ เพื่อทำให้องค์การมั่นคงยั่งยืน

ในช่วงเช้าของวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นับเป็นกลุ่มที่ 5 ของการพบปะระหว่างคณะกรรมการนโยบายกับพนักงาน ส.ส.ท. ซึ่งประกอบด้วย สำนักทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ, ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร และอีก 2 ศูนย์ใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นล่าสุด คือ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมสื่อสาธารณะ และศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
พนักงานส่วนใหญ่ห่วงใยถึงอนาคตของไทยพีบีเอส โดยเฉพาะต้องการเห็นความชัดเจนของการบริหารจัดการองค์การในอีก 5 – 10 ข้างหน้า รวมทั้งตระหนักถึงแนวนโยบายเรื่องการหารายได้และความมั่นคงทางการเงินขององค์การ เนื่องจากงบประมาณคงที่ แม้จะดูสูงแต่มูลค่าลดลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสวนทางกับบทบาทและภารกิจของไทยพีบีเอสที่ขยายตัวในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ พนักงานต้องการเห็นไทยพีบีเอสดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยกระบวนการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในประเด็นที่ “อยากบอก” และ “อยากถาม” คณะกรรมการนโยบาย โดยไม่ต้องระบุชื่อและหน่วยงานที่สังกัด ทำให้คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบความเห็น ความรู้สึก ทั้งต่อหน่วยงานและองค์การ โดยเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาเหล่านั้นนับเป็นสารตั้งต้นที่มีคุณค่า นำไปสู่การสานสนทนาอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเอง ทำให้วงสนทนาได้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆ ในช่วงท้ายคณะกรรมการนโยบายได้ขอให้พนักงานสะท้อนถึงปัญหาและความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่วยงานและองค์การด้วย
จากการพบปะครั้งนี้ พนักงานจำนวนหนึ่งได้แสดงความยินดีที่คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการพบปะในลักษณะนี้ และขอบคุณที่คณะกรรมการได้มีส่วนเพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์การ และหวังว่าจะมีช่องทางให้คณะกรรมการนโยบายได้สัมผัสกับพนักงานมากขึ้น
ส่วนหนึ่งของประเด็นที่พนักงาน “อยากบอก”
อยากบอก กนย.ว่า…..?
 • ขอบคุณที่ที่เข้ามาเสริมพลังให้องค์กรของเราเข้มแข็ง และให้ความรู้และแนวทางที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงานและให้โอกาสได้เข้าพบ
 • ขอให้ กนย.ลงมาสัมผัสกับพนักงานมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • อยากให้สนับสนุนในเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานทั้งเรื่องคน ระเบียบ นโยบายหาการรายได้ และแนวทางการหารายได้จากดิจิทัล
 • อยากให้ช่วยให้ความสำคัญกับงาน HR ในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง
 • องค์กรของเราน่าจะเหมือนเรือที่กำลังปริ่มน้ำ ไม่สามารถเชิดหัวโต้คลื่นลมได้
อยากถาม กนย.ว่า…..?
 • กนย.มองภาพอนาคตไทยพีบีเอสที่ควรจะเป็นใน 3 ปี 5 ปี 10 ปี ข้างหน้าอย่างไร
 • ส.ส.ท.จะเดินหน้าอย่างไรภายใต้งบประมาณที่จำกัด
 • อยากทราบนโยบายการบริหารอัตรากำลังคน ในยุคที่ต้องบริหารงบประมาณควบคู่กันไป
 • ในความคาดหวังของ กนย. อยากให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างไร หรือมีทิศทางใดที่อยากสื่อสารให้พนักงานทราบ
เสียงสะท้อน “ปัญหาภายในหน่วยงาน” และ “ความภาคภูมิใจ”
ปัญหาภายในหน่วยงาน
 • ระบบฐานข้อมูลยังไม่ดี
 • หมดไฟในการทำงาน ทำให้มีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ดี ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน
 • โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป หลายครั้งกระทบกับกำลังคนที่ไม่สมดุล และระบบราชการครอบงำ
 • การปรับตัวให้ทันต่อความคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ทำให้เกิดการ Culture Shock
ความภาคภูมิใจ
 • ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ ส.ส.ท. ที่มีโอกาสร่วมพัฒนาองค์การ ในการเป็นหน่วยหนุนเสริมให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถพัฒนางานของตนเองได้
 • ภูมิใจในการทำงานในหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน