ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการนโยบาย ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและสะท้อนผลการสังเคราะห์การรับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานต่อ ส.ส.ท. เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่ภาคีเครือข่าย พร้อมการเสวนาเรื่อง “ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีเสวนา จัด ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 1 – 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.