ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบาย ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในการกำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมเพื่อรองรับวาระครบ ๑๐ ปี ของ ส.ส.ท.