ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

กรรมการนโยบายร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายกับผู้เข้าร่วม ส.ส.ท.” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายกับผู้เข้าร่วม ส.ส.ท.” ในเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ “กลุ่มสิ่งแวดล้อมในเรื่องคุณภาพน้ำ” ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ