ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท.ระดมความคิดเห็นเพื่ออนาคตทางการเงินที่ยั่งยืน

สืบเนื่องจากนโยบายสร้างความมั่นคงทางการเงินของ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินการลงทุนในงานเพื่อสังคมและงานสาธารณะ นักวิชาการ กลุ่ม Startup และผู้ขับเคลื่อนเนื้อหากับ ส.ส.ท.มาร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตสื่อสาธารณะ กับการลงทุนทางสังคม” เพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องแนวความคิดเรื่องการลงทุน ในการทำงานเพื่อสังคมและงานสาธารณะ (Social Enterprise) และหารือความเป็นไปได้ในเรื่องการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. เพื่อนำมาใช้กับการพัฒนา ส.ส.ท. ในอนาคต

สำหรับวิทยากรหลักในการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วยนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย บลจ.กสิกรไทย, นายต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนสเปซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริม Startup ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 16 หน่วยงาน ในการทำงานเพื่อสังคม และ Ms. Cynthia Lee Deputy Chief Executive of Sinwattana Crowdfunding Platform ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มระดมทุนคราวด์ฟันดิง ช่วยเหลือผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้ทุกคนมีโอกาสและนำความคิดที่ท้าทายมาทำให้เป็นจริง

วิทยากรและผู้ร่วมวงเสวนาต่างเห็นตรงกันว่า ส.ส.ท.ในฐานะสื่อสาธารณะ ควรหารายได้เพิ่มจากการลงทุนตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เพื่อความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน และกระจายแหล่งรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการของ ส.ส.ท.ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และตามภารกิจ ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบและระมัดระวัง

รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย แสดงความเห็นในตอนท้ายของการเสวนาว่า ส.ส.ท.ได้ประโยชน์จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้เรียนรู้รูปแบบของการพัฒนาการลงทุนเพื่อสังคมที่หลากหลาย และคณะกรรมการนโยบายจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโนยบายการลงทุนของ ส.ส.ท. ภายใต้บริบทของสื่อสาธารณะต่อไป