ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง “บทบาทประชาชนในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมนโยบายการกระจายอำนาจ”

กรรมการนโยบายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง "บทบาทประชาชนในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมนโยบายการกระจายอำนาจ"

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. เรื่อง “บทบาทประชาชนในพื้นที่กับการมีส่วนร่วมนโยบายการกระจายอำนาจ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในพื้นที่และแลกเปลี่ยนมุมมอง บทเรียน ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นอนาคตอีสานกับการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมสร้างความตื่นตัวพัฒนาประชาธิปไตยระดับฐานราก รวมถึงการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ สร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นชุมชน สังคมและภาคีหุ้นส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์