ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ 4 ปี จำนวน 4 คน คือ

  • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 คน
  • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 คน
  • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 คน

คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้เปิดให้ผู้สมัครกรรมการนโยบายที่มีคุณสมบัติในแต่ละด้าน เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวว่า การสรรหาในครั้งนี้มีผู้สมัครที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านที่เชี่ยวชาญ จึงคาดว่าได้กรรมการนโยบายที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในแต่ละด้าน เข้าไปช่วยเสริมงานคณะกรรมการเดิมที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

  1. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์  >>คลิกอ่านประวัติ<<
  2. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์  >>คลิกอ่านประวัติ<<

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

  1. นายธีรภัทร สงวนกชกร >>คลิกอ่านประวัติ<<

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  1. นายอนุชาติ พวงสำลี >>คลิกอ่านประวัติ<<

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง