ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงาน “Thai PBS Radio Open House 2019”

กรรมการนโยบายร่วมงาน "Thai PBS Radio Open House 2019"

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล นายชัยรัตน์ แสงอรุณ นางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการนโยบาย ร่วมงาน “Thai PBS Radio Open House 2019” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน และกำหนดแนวทางการทำงานด้านสื่อเสียงร่วมกัน และให้เกิดสื่อวิทยุและงานสื่อเสียงที่สร้างสรรค์สอดรับกับเป้าหมายและพันธกิจของสื่อสาธารณะ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสื่อใหม่ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส