ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน “การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล”

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน "การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร สงวนกชกร นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ นายชัยรัตน์ แสงอรุณ นางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการนโยบาย ร่วมงาน “การเสวนา Open Data: สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล” โดยมีนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายฐานข้อมูล และเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย 8 ข้อของคณะกรรมการนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในการสร้าง การจัดเตรียม และการเปิดเผยข้อมูลของ ส.ส.ท.สู่สาธารณะ ต่อไป การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะและคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.