ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไตยสู่จังหวัดจัดการตนเอง”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไตยสู่จังหวัดจัดการตนเอง”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไตยสู่จังหวัดจัดการตนเอง” และปาฐกถา “สื่อสาธารณะกับการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะผ่านข้อเสนอแนะต่อองค์การในการขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดจัดการตนเอง” จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต