ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้เชิญนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะผู้ร่วมร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปและด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งให้แง่คิดมุมมองในการพัฒนาสื่อสาธารณะในไทย ซึ่งนอกจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว ยังมีคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

เวทีแลกเปลี่ยนดังกล่าวจัด ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย