ความเคลื่อนไหว

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใครได้-เสีย ผลกระทบในทุกมิติต่ออนาคตของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใครได้-เสีย ผลกระทบในทุกมิติต่ออนาคตของประเทศไทย เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเสนอต่อไทยพีบีเอส เพื่อเป็นข้อมูลผลิตรายการและขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ส.ส.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร