ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท.เดินหน้าบูรณาการการกำกับดูแลเพื่อเสริมประสิทธิภาพองค์การ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือกับคณะกรรมการด้าน GRC เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาให้ ส.ส.ท.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปกป้องคุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะที่มีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังและลดความเสี่ยง ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการในการทำงาน รายได้องค์การ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สืบเนื่องจากแนวทางการบูรณาการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อน ส.ส.ท.ที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือกับคณะกรรมการด้าน GRC (Governance Risk and Compliance) 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาให้ ส.ส.ท.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปกป้องคุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะที่มีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังและลดความเสี่ยง ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการในการทำงาน รายได้องค์การ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายหลักของการประชุมหารือครั้งล่าสุดนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนและรับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว ก็เพื่อทบทวนแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน ส.ส.ท.บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสื่อสาธารณะแห่งนี้ซึ่งกำลังเข้าสู่ปีที่ 16

สำหรับความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ ส.ส.ท.ในปี 2567 นี้ ที่ประชุมเห็นว่ามี 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

  1. ด้านการหารายได้
  2. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3. ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์
  4. ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของ ส.ส.ท. อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อพร้อมจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ในเชิงรุก

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เห็นว่าการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการด้าน GRC ทั้ง 3 ชุดครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานของ ส.ส.ท. ที่ปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับภารกิจของสื่อสาธารณะ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและปรวนแปร ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี